Vooruitkijken is soms terugblikken

Morgenavond wordt het voormalig Monuta-terrein behandeld bij het politiek spreekuur in de Gemeenteraad. Waar gaat het over? Het hoekje van de Joost van den Vondellaan met de Schermerslaan, daar waar de Johan van Oldebarneveltlaan eindigt heeft al een hele historie. In de jaren 70 wilde men een aantal gallerijflats maken en daarvoor de Oldebarneveltlaan doortrekken. Eigenlijk waar bovenstaande foto op uitkijkt. De achtertuinen van de bewoners van de Patijnlaan zouden dan ingekort worden (danwel de uitloop het bos in), wat men natuurlijk geen fijn idee vond. Daarom is e.e.a. opgeschoven en de nieuwe Schermerslaan aangelegd. En zo ontstond er een vrije hoek.

Situatie begin jaren 80. De gallerijflats en de Schermerslaan zijn er, de bewuste hoek is nog leeg (bron: Topotijdreis.nl).

Read More

Zo vlak voor de zomervakantie is weer de nieuwe Dichterbij op de mat gevallen. Mocht je hem (nog) niet ontvangen hebben, hier is de link naar de digitale versie. Met een heleboel interessante onderwerpen, waaronder  het kunstwerk op het van Lennepplein. Op 23 juni heeft wethouder Varkevisser deze kunstwerken (folly en bank) feestelijk onthuld. Kinderen van dagbehandelingcentrum voor meervoudig complex gehandicapte kinderen de Zonnering (hoek Nicolaas Beetslaan – Jacob van Lennepplein) lieten ballonnen op. Het B.B.D. bestuur was door het wijkteam -Noord hiervoor uitgenodigd.

Op 10 maart j.l. is de aanvraag gepubliceerd om het vml. terrein van de firma Muijzer van bestemming aannemersbedrijf naar maatschappelijke instelling te veranderen. Dit met het doel om er een kinderopvang te vestigen. Ten eerste wil de B.O.G.D. stellen dat zij niet tegen het veranderen van de bestemming aannemersbedrijf naar maatschappelijke instelling is. Waar we ons wel zorgen over maken is op welke wijze woon- en leefklimaat aangetast wordt zowel op het vlak van geluidsoverlast, verkeersoverlast en verkeersveiligheid.

Hoe loopt de procedure?

Op dit moment kan iedere belanghebbende tot 21 april 2010 een schriftelijke zienswijze sturen ten aanzien van het ontwerpbesluit. Wij raden voor de zekerheid aan een zienswijze persoonlijk af te leveren aan de balie van het gemeentekantoor. Hierna zal de gemeente op basis van de zienswijzen besluiten of zij wijzigingen aanbrengt in het ontwerpbesluit dan wel aanvullende voorwaarden stelt. Pas na goedkeuring van de aanvraag kunt u als belanghebbende werkelijk bezwaar maken binnen de daarvoor geldende termijn.

Indien u zelfstandig een zienswijze wil indienen kunt u de zienswijze van de B.O.G.D. als basis gebruiken.

Het wordt overal om je heen zichtbaar en hoorbaar: de milieu- en klimaatcrisis gaat naar een climax met onbekende afloop voor ons allen. Een onbeheersbare ramp in het verschiet – dat is toch het laatste wat je wil?  Allerlei aspecten van onze maatschappij – onze wijze van mobiliteit, voeding, wonen en bouwen, productie, consumptie- hebben directe effecten op de wereld om ons heen en toch gaan we maar door… Het knaagt aan mij hoe ik, nu, op mijn eigen kleine schaal, mijn bijdrage kan leveren aan een duurzame leefwereld met toekomst.

Bij de verbouwing van de oude slagerij van Ton van Kuijk aan de Oude Arnhemseweg, waar wij zijn gaan wonen, wilden we graag zoveel mogelijk duurzame materialen en technieken aanbrengen. Voor de verbouw van het huis bleken een groot aantal oplossingen echter niet betaalbaar (een terugverdientijd van 20 jaar of meer) of niet mogelijk. En dan blijkt dat je van alles moet uitzoeken omdat de bouwwereld geen directe informatie kan geven over het verbouwen van een huis zodat dit “energie-neutraal” kan worden. En dat terwijl bekend is dat de woon en bouwsector in Europese landen, berekend over de hele levenscyclus, verantwoordelijk is voor ongeveer 30 % van de totale ecologische voetafdruk, 25 % van de totale broekasgasuitstoot, en 40% van het energieverbruik. Er zijn vele initiatieven voor duurzaam bouwen maar dat betreft hoofdzakelijk nieuwbouw, terwijl 80% van onze woningvoorraad bestaande woningen betreft. Als we voor de totale economie een afname van de milieu-impact willen bereiken, dan moeten onze handen uit de mouwen.

aaZwwEcobalVDE6222

Het bewustworden van de gevolgen van onze eigen akties is nog steeds niet volledig aanwezig. Ik rijd nog steeds auto, zelfs met plezier, maar de hoeveelheden CO2 en de brandstofconsumptie zijn niet voelbaar. Er is geen grote teller of afrekenmachine die mij met de neus op de feiten drukt of mij de adem beneemt. Ik kan alleen beredeneren dat mijn reis met de trein minder uitstoot Co2 en energie kost. En dus neem ik steeds meer de trein als het mogelijk is.

Onze straten staan vol met auto’s. Met autodelen kan het aantal auto’s worden teruggebracht zonder dat dit een vermindering van het reisgemak betekent. Opeens moet je nadenken of je nu een auto nodig hebt. Het maken van een bewuste keuze helpt ons om minder energie te gebruiken. Want de brandstoffenvoorraden zijn eindig, het is alleen nog een kwestie van tijd wanneer het ophoudt. Het blijkt moeilijk om onze gewoonten te veranderen, ook al weten we dat er ernstige gevolgen aan zijn verbonden. Er is een grote complexiteit in de wereld om ons heen die niet direct begrepen kan worden. Eigenlijk hangt alles met alles samen. Dus ook alle dingen die u en ik doen, hoe klein ook.

En dichterbij? Is het niet hoog-nodig dat we samen iets ondernemen? Dat kan door elkaar te vertellen en te helpen met tips over bijvoorbeeld het verminderen van energie. Klein of groot: alles helpt. Het stukje van Alberto Rico in de vorige Dichterbij ging er ook over: zwerfafval om ons heen. Wat doen we als we het zien? Zullen we het samen direct gaan opruimen? Gewoon aan de slag ermee, dat geeft een prettig gevoel om bij te dragen aan meer leefbaarheid voor ons allemaal.

Mijn idee is om in Dichterbij steeds iets te belichten dat alledaags is en door een ieder kan worden gerealiseerd. Of met een voorbeeld van iemand in de wijk die al iets heeft gerealiseerd. Er is veel te bedenken dat met een gezamenlijke uitvoering ook nog een financieel voordeel kan opleveren in de aankoop. Misschien een gezamenlijk project op langere termijn? Het idee dat we samen kunnen leven in een duurzamere wijk, is een prettig vooruitzicht. En ik hoop dat velen van u reageren en ook met ideeen komen die inspirerend zijn. Mail aan: redactie@dichterbij.nl

De teller gaat lopen – onze gezamenlijke bijdrage kunnen we gaan optellen en jaarlijks zichtbaar maken zodat we allemaal bewuster worden van onze bijdrage.

Juliet de Barbanson

TIP – koop een Eco-was-bal: 1000 x wassen voor €25,– zonder waspoeder (of alleen een theelepel omdat je zo graag de zeepgeur ruikt) zie www.ecowasbal.nl

Rond het bestemmingsplan Sanatoriumbos is veel te doen geweest en na het raadsbesluit van 18 februari j.l. ( zie verslag raadsvergadering 16 februari) blijft er nog veel te doen. In deze raadsvergadering is besloten dat het bestemmingsplan wordt goedgekeurd (sic!), maar er zijn wel twee moties aangenomen. De eerste motie was ingediend door CDA, VVD, PvdA en GroenLinks om samen met bewoners en bewonersvereninging een onderzoek te starten naar het effect van de afsluiting (“de knip”) van de Thorbeckelaan. Hierbij kan een proefafsluiting toegepast worden om de werkelijke situatie na realisatie van het Buurtschap zo dicht mogelijk te benaderen. De B.O.G.D. zal dit zeer nauw gaan volgen  en onze voorzitter Hildebrand Stoker is hierover door de Nieuwsbode geinterviewd (“Knip eerst op proef“). De tweede motie was geïnitieerd door D66 en Leefbaar Zeist en betrof de herplantingsplicht voor de bomen die niet onder de Boswet vallen.

Tevens is in dezelfde raadsvergadering duidelijk gebleken dat het overleg met de B.O.G.D. door de gemeente en wethouder zeer slecht is opgepakt na een eerdere motie van het CDA en Seyst.nu om hier gevolg aan te geven. Er was zelfs een interpellatie van het CDA in de raadsvergaderin van 16 februari om haar ongenoegen te uiten over het serieus betrekken van de burger en het nalaten van uitvoering van de motie, waarover eveneens door de Nieuwsbode is bericht (“Overleg laat op gang“).

Raad_van_State

Op 14 januari j.l. heeft de B.O.G.D. samen met de stichting Stichting Milieuzorg Zeist en omstreken, de stichting Stichting Behoud Sanatoriumbos Zeist en vertegenwoordiging van bewoners Patijnlaan  e.o.  (de zg. appellanten) de gang gemaakt naar de Raad van State.  Gemeente, provincie, Seyster Veste en Stichting Reinaerde waren zwaar vertegenwoordigd in persoon en door hun advocaten. Enkele dagen voor de zitting had de RvS alle partijen erop gewezen dat zij wellicht niet bevoegd was onder de huidige Wro om over de coordinatieregeling een uitspraak te doen. Tijdens de zitting bleek dat gemeente en direct bij het Buurtschap betrokken partijen er alle belang bij hadden om de procedure zo snel mogelijk af te ronden. Alle appellanten drongen aan op een zorgvuldige behandeling van deze zaak en indien dit zou blijken, volgens de wet terugverwezen te moeten worden naar de rechtbank. Op 3 februari heeft de RvS uitspraak gedaan dat zij zich niet bevoegd acht en het verweer van gemeente en de advocaten van Sester Veste/Reinaerde niet ontvankelijk verklaard. Het is nu aan de gemeente en gemeenteraad om de implicaties van deze beslissing te beoordelen en vervolgstappen te bepalen. Wordt vervolgd…