BBD ALV 2022 in het Kunstenhuis

In het Kunstenhuis aan de Egelinglaan vond woensdag 23 november de jaarlijkse ALV van BewonersBelangen Dichterbij (BBD) plaats. Dit was gezien de corona-jaren al enige tijd geleden en de BBD was dan ook blij verheugd dat er een goede opkomst was. 

Voorzitter Hildebrand Stoker gaf de zaal een korte overview van de afgelopen paar jaar en vertelde hoe e.e.a. met fris elan weer ingezet was een klein jaar geleden. Zo vond het gemeenteraadsverkiezingen-lijsttrekkersdebat in de ZAM dit voorjaar plaats en was BBD weer actief online. 

Penningmeester Herman nam de zaal vervolgens mee door de cijfers over de afgelopen twee jaar. De balans was afgelopen twee jaar relatief eenvoudig. Een aantal uitgaven zoals de website, spullenhuur voor het debat en andere vaste kosten enerzijds en een deel van de contributie anderzijds. Midden in corona hebben we ervoor gekozen de contributie tijdelijk stil te zetten. De kascontrolecommissie en de ALV waren akkoord.

Bestuurswissel met nieuwe voorzitter

Met het doorgaan van BBD in de post-Covid tijden werden er een aantal geinteresseerden aangetrokken en gaven zittende bestuursleden van BBD hun wensen aan. Eerst nog even het bestuur tot de ALV. Het bestuur uit recente tijden bestond uit:

 • Hildebrand Stoker, voorzitter
 • Herman Goedman, penningmeester
 • Pascal Lunshof, bestuurslid
 • Jeroen Elsloo, bestuurslid

Nota bene: Juliet de Barbanson is in 2020 teruggetreden uit het bestuur. Zij was helaas verhinderd om aanwezig te zijn en haar partner Wim van der Ende nam de bos bloemen aan om haar te bedanken voor haar inzet.

Voorzitter Hildebrand gaf aan op niet te lange termijn zich terug te willen trekken uit het bestuur, maar omwille van de continuïteit nog even als algemeen bestuurslid aan te blijven. De functie van voorzitter was vacant.  Hetzelfde geldt voor Herman Goedman als penningmeester. 

Gelukkig zijn er afgelopen jaar drie kandidaat bestuursleden aangehaakt bij de vergaderingen en activiteiten. Zij stellen zich voor aan de zaal als kandidaat:

 • Paul van der Kolk (44 jaar, sinds 2009 in Zeist, Burg. Patijnlaan)
 • Bart Brenninkmeijer (44 jaar, altijd al in Zeist, Sanatoriumlaan)
 • Jasper Leunk (43 jaar, sinds 2008 in Zeist, Oude Arnhemseweg, t.hv. Sanatorium)

De zaal stemt voor en zo komen we tot een nieuw bestuur:

 • Paul van der Kolk, voorzitter
 • Jasper Leunk, secretaris & redactie
 • Herman Goedman, penningmeester a.i. (vacant)
 • Pascal Lunshof, algemeen bestuurslid
 • Jeroen Elslo, algemeen bestuurslid
 • Bart Brenninkmeijer, algemeen bestuurslid
 • Hildebrand Stoker, algemeen bestuurslid
Jasper licht voorbeelden toe van dossiers voor de wijk.

Vooruitblik 2023

Paul neemt als kersverse voorzitter het woord over en benadrukt dat deze ALV gericht was op terugblik en bestuurswissel. In het voorjaar van 2023 komt het bestuur met doorkijk naar de (nabije) toekomst. Wel worden diverse zaken belicht. De BBD is primair gericht op de algemene belangen van de diverse wijkgedeeltes. Dus wél: “Kunnen we meekijken met de ontwikkelingen rondom het ZAM-terrein”, maar niet: “Mag mijn buurman wel een dakkapel plaatsen?” en “de containeropstelplaats zint me niet”. Daar ontbreekt het ons de tijd voor en is ook niet het doel. Paul licht toe dat we, zoals nu op de website ook al te zien, meer nog dossiergericht te werk gaan. Elk bestuurslid is ‘houder’ van een aantal dossiers en de bedoeling is dat er in de wijk rondom een dossier met een schil van vrijwilligers gewerkt wordt. 

Communicatie met de inwoners

Vervolgens wordt er nog stilgestaan bij communicatie. In het verleden is er ontzettend veel goed werk verricht met het magazine Dichterbij. Deze is ruim 20 jaar uitgekomen en in de loop der jaren tot volwaardig full color magazine uitgegroeid. Het blad werd en wordt goed gewaardeerd door de lezers. Achter de schermen was het echter wel een krachttoer. Van kopij vergaren, redactiewerk, opmaak, druk tot distributie. Een tijdrovende en ook kostbare zaak. Daar bovenop is nieuws vaak actueler dan per kwartaal. Een overstroomde Sanatoriumlaan is hier en nu. Hier over berichten drie maanden later is wat laat. Afgelopen jaar heeft BBD tijd geïnvesteerd in website en social media. Dit loopt behoorlijk goed. Nieuws is actueel en lokt interactie uit. Van likes tot reacties. Maar belangrijker nog: we zien het aantal ‘eyeballs’ dat meekijkt en dit is structureel. Uit een klein onderzoekje vlak voor de ALV blijkt dit onderkend te worden. Toch willen we de minder digitale bewoners én het feit dat iets fysieks op de mat gewaardeerd wordt niet uit het oog verliezen. In gesprek met de ALV blijkt er voor alles wat te zeggen. We gaan verder met de verkenning wat de ideale middelenmix wordt voor de communicatie. 

Eerder deze avond gaf Herman toelichting op de financiële jaarverslagen van afgelopen jaren.

Verdere zaken

Tijdens een geanimeerd gesprek werden er diverse punten uit de zaal besproken. Zo maakt men zich zorgen over de lanenstructuur in met name de Dichterswijk en het bijbehorend groen. Ook komt de energietransitie ter sprake. Welke weerslag heeft dit op onze wijken? Er wordt door diverse mensen aangegeven dat er behoefte is aan een centrale ontmoetingsplek voor ontmoeten, koffie en werkplekken. Een terugkerend item in de wijk. Ook komen de sociale huurwoningen van Woongoed aan de Bilderdijklaan ter sprake. Men maakt zich wat zorgen om de verwaarlozing van de tuinen. In hoeverre BBD hier een rol in kan spelen is maar de vraag. Ook de verkeersveiligheid (verkeersstromen en snelheden) kwam ter sprake. Dit is een van de dossiers van BBD de komende periode. Zo werden er nog enkele thema’s met de zaal besproken die niet direct tot concrete actiepunten leidden, maar zeer zeker wel input kunnen zijn voor de komende jaren van BBD.

Tenslotte werd nog gekeken hoe de aanwezigen wisten van de ALV vanavond. Dit was een mix van de e-mail, het whatsapp bericht dat in diverse buurt appgroepen was uitgezet en mond tot mond. 

We vonden het als oud en nieuw bestuur fijn dat er zo’n opkomst was en hebben samen met de aanwezigen nog goed nagepraat en geborreld in de foyer van het Kunstenhuis. Op naar 2023!

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *