ZAM aanzicht via Google Streetview

Dossier ZAM-terrein: Waar hebben we het over?

Het betreft het terrein aan de Oude Arnhemseweg 199/200. Als je vanaf de rotonde Schaerweijdelaan / Oude Arnhemseweg onze wijk binnenrijdt aan de linkerkant. Tegenover CBS de Ichthus, locatie Lindehof. Het gaat om de voormalige Opel-dealer ZAM (later Henri & Herman) waar eerder ook een Shell tankstation voor de deur stond. Kan, of kon, eigenlijk niet missen!

Het garagebedrijf is inmiddels ontruimd (BBD heeft er in het voorjaar ’22 in de voormalige showroom nog een debat voor de Gemeenteraadsverkiezingen ’22 gehouden) en de brandweer houdt momenteel spectaculaire trainingen in het leegstaande pand. Het Shell-tankstation is reeds ontmanteld.

Nieuwe eigenaar gebied: Kudo

Het terrein is sinds zomer 2022 in handen van Kudo, een (totaal)bouwbedrijf uit Veenendaal (tot 2021 bekend als Frank van Woerden Bouw). Ze zijn actief op de Utrechtse Heuvelrug. Zo hebben ze in 2017 in Zeist 15 luxe appartementen aan de 2e Hogeweg 83 gerealiseerd (Hooge Huys) waar voorheen de Rabobank zat. Zij zijn voornemens het terrein om te toveren in een mix van woonbestemmingen.

Na een eerste kennismakingsavond in september 2020 leken de eerste ideeën erop te wijzen dat er een aantal woningen zou komen, passend binnen de bestaande bebouwing van de wijk.

Buurtbewoners verenigd

Er is een groep directe omwonenden (van de Prof. Spronck- en Roemer Visscherlaan) actief
die de ontwikkelingen van de Oude Arnhemseweg 199-201 nauwlettend volgt en in
september en december 2022 met succes WOB-verzoeken heeft gedaan bij de gemeente. De BBD wordt voortdurend door hen op de hoogte gesteld van de laatste plannen en huidige status.

Plannen

De plannen van projectontwikkelaar Kudo die nu bekend zijn betreffen 12 rijtjes woningen en een zorgflat van 12 meter hoog bestaande uit 24 zorgappartementen. Allereerst zijn er vanuit omwonenden bezwaren over de hoogte van de bouw, welke niet passend wordt geacht in een dergelijk klein inbreidingsgebied. Daarnaast zullen er voor zover nu bekend in ieder geval een 14-tal bewoners die nu bij Humanitas-DHM in Odijk ondergebracht zijn (locatie Wegedoorn), in het nieuwe zorgcomplex gehuisvest worden. Op basis van de informatie die er is verkregen uit het WOB-verzoek gaat het om bewoners met een complexe problematiek (zorgprofielen VG6 en VG7) met daaruit voortkomende gedragsproblemen. Deze kunnen mogelijk grote impact hebben op de leefbaarheid voor name de direct omwonenden en die van de omliggende straten. Meer informatie over de door Humanitas-DHM beoogde bewonersgroep is te lezen op hun website.

Tenslotte deelt BBD met de omwonenden de zorg over de lage mate van participatie.

Sloop Shell-station voor de deur van het ZAM-terrein. Januari 2023 (foto: Paul Koster)

Stand van zaken tot juni 2024

Eind 2022 is een uitgebreide omgevingsvergunning ingediend bij de gemeente door Kudo. Inmiddels hebben de direct omwonenden van de Roemer Visscher- en Prof. Sproncklaan een goede informatielijn met de projectleider van de gemeente i.v.m. met de stappen die in het project worden gezet. De gemeente beoordeelt op dit moment de aanvraag op allerlei aspecten, waaronder technische zaken en controle van milieuonderzoeken. Een aantal punten moeten nog nader uitgewerkt worden, bijvoorbeeld de inrichting van de openbare ruimte binnen het plan. Onze zorgen en vragen omtrent het zorgcomplex zijn in behandeling bij de vakdiscipline Wonen en Zorg van de gemeente. Omdat wij regelmatig vragen krijgen van andere omwonenden en bewoners van de omliggende straten hebben we voor hen een A4 met informatie gemaakt zoals bovenstaand. Ook hebben wij onze zorgen kenbaar gemaakt aan de school aan de overkant van het geplande appartementencomplex. De gemeente verwacht dat het ontwerpbesluit na de zomer genomen zal worden. Voordat er een ontwerpbesluit komen zal er door KUDO een informatieavond belegd worden.

Absorptie wijk naast parkeerdruk bezoekers en verzorging. Met name ZAM-flat geconsulteerd maar die zijn dusdanig georienteerd dat zij er minder tot geen last van hebben. Gemeente Zeist (Samen Leven) werkt vaker samen met Humanitas.

Juli 2022 – Kudo maakt zonstudie (schaduwval). Dit is de kaft maar geeft gelijk indruk van de situatie. Vooraan zie je de bestaande appartementen.

Voorlichtingsavond najaar 2023

Maandag 23 oktober 2023 was er een buurtinformatieavond. Tijdens deze avond werden de concrete plannen gepresenteerd. Dit was een prachtige kans voor onze wijkwethouder Laura Hoogstraten om aan de bezoekers uit te leggen waarom en vooral vanuit welk strategisch plan er zoveel zorgbehoevenden in onze wijk geplaatst moeten gaan worden. Helaas schitterde de gemeente en het college door afwezigheid en kreeg de woordvoerder namens Kudo veel voor de kiezen. De heer Timo Bakrin, bewoner van onze wijk en raadslid voor de VVD, heeft die avond goed geluisterd en kort daarna vragen gesteld over de gang van zaken aan het college.

Plannen ZAM-terrein vallen slecht: ‘teveel mensen met gedragsproblemen in dit deel van Zeist’ – Al het nieuws uit Zeist en omstreken (denieuwsbode.nl)

Slotstuk? (update 19 juni 2024)

De ontwikkelaar Kudo heeft laten weten in een tweede voorlichtingsavond af te zien van de bebouwing die in samenwerking met Humanitas zou worden ontwikkeld. In het huidige plan zal er sprake zijn van verschillende soorten koopwoningen waarbij er een groot deel vooral zal passen in het “midden koop” segment. Deze nieuwe plannen zijn vooralsnog met veel enthousiasme ontvangen en het is de verwachting dat ook de raad straks akkoord zal gaan met dit aangepaste plan. De BBD heeft vanuit haar leden geen opmerkingen of bezwaar ontvangen met betrekking tot deze nieuwe plannen en we zullen dit plan, vooralsnog, namens de buurtvereniging dan ook steunen.

Kudo schrapt zorgappartementen Oude Arnhemseweg – Al het nieuws uit Zeist en omstreken (denieuwsbode.nl)

Wat is en was de rol van BBD bij dit dossier?

De BBD heeft als doelstelling de wijk, net zo mooi of beter overdragen aan de volgende generatie. Vanuit die rol en vanuit de signalen vanuit onze leden zullen we nieuwe plannen wegen. Onze rol in dit dossier heeft vooral bestaan uit voorlichting en toetsing. Kortom we hebben de naaste bewoners geholpen om hun bezwaren op de juiste manier kenbaar te maken en we hebben toegezien of de gemeente en de ontwikkelaar zich aan de geldende procedures heeft gehouden.
De BBD zit minimaal twee keer per jaar met onze wijkwethouder aan tafel en deze momenten zijn bij uitstek geschikt om prangende zaken, zoals deze, te bespreken en ter tafel te brengen.

Samenvatting tijdlijn

 • Juni 2024, Kudo past de plannen aan en het nieuwe plan kent geen risicovolle zorg locatie.
 • winter 2024: gemeenteraad heeft aangegeven in een hamerstuk dat de plannen en procedure omtrent de ontwikkelingen in dit gebied goedgekeurd. Wat nu rest is een bezwaarperiode.
 • 30 januari 2024: Het project is onderdeel van de Versnellingsopgave huisvesting en komt voorbij in een statusupdate in de raad. Zie blz 13.
 • 5 december 2023: antwoorden raad op vragen T. Bakrin. Hier te lezen.
 • 16 november: ingezonden brief over zorgen buurt.
 • 26 oktober 2023: N.a.v. informatie-avond stelt raadslid Timo Bakrin (VVD) over deze kwestie
 • 25 oktober 2023: artikel over informatie-avond in de Nieuwsbode
 • 23 Oktober 2023: Informatie-avond Noorderlichtkerk met Kudo, Woongoed, Humanitas DMH en omwonenden en geïnteresseerden
 • januari 2023: sloop Shell-pompstation en leeghalen garagebedrijf
 • 16 december 2022: mail naar omwonenden vanuit Kudo: voor einde van dit jaar de vergunning gaan indienen en in week 2 van volgend jaar zullen beginnen met ontmanteling van het tankstation.
 • september 2022: WOB-stukken gemeente komen binnen bij omwonenden.
 • augustus 2022: sleuteloverdracht voormalig eigenaar ZAM-terrein (Dhr. P. Renes) naar Kudo.
 • 5 april 2022: college van B&W neemt principebesluit over bestemming waarbij afgeweken wordt van de woonvisie. Zie knipsel uit de besluitenlijst (hele PDF hier).
 • 22 maart 2022: informatieavond Kudo voor omwonenden.
 • 9 maart 2022: BBD houdt gemeenteraadsverkiezingsdebat in de showroom van de ZAM-garage
 • Najaar 2021: Henri & Herman verhuisd van ZAM-terrein naar Pijlstaartlaan
 • September 2021: Kudo meldt vertraging op hun website
 • 2 September 2020: Kennismaking Kudo met buren in Noorderlichtkerk. Breed orienterende eerste ideeen worden getoond.
 • 1995: bouw tankstation
 • 1960: Bouw ZAM-flat en ZAM-autobedrijf/showroom

Interessante linkjes ZAM / Henri&Herman