Een half jaar na de vorige ALV doen we er nog een. De eerste resultaten van het aangevulde bestuur, een terug- en vooruitblik en nog zo wat. Je ziet het in de agenda in dit bericht. Ben je er bij? Er gebeurt weer een hoop in onze buurt! Maandag 12 juni vanaf 19.30 zien we je graag in de kapel van het Sanatorium.

Lees snel verder voor alle ins & outs:

Read More

Kennismaking wijkwethouder, wijkmanagers en BBD

Een bewonersbelangenvereniging als BBD werkt het best als de lijntjes en voelsprieten met de buitenwereld optimaal afgesteld zijn. Dit betreft ten eerste de bewoners van onze wijken, maar zeker ook alle stakeholders in de bestuurlijke laag en andere organen in Zeist. De afgelopen decennia is BBD hier al mee bezig en met de komst van een (deels) nieuw bestuur afgelopen november was het hoog tijd om bij te praten met de wijkwethouder Noord; Laura Hoogstraten. Afgelopen week maakten we nader kennis.

Read More

BBD ALV 2022 in het Kunstenhuis

In het Kunstenhuis aan de Egelinglaan vond woensdag 23 november de jaarlijkse ALV van BewonersBelangen Dichterbij (BBD) plaats. Dit was gezien de corona-jaren al enige tijd geleden en de BBD was dan ook blij verheugd dat er een goede opkomst was. 

Voorzitter Hildebrand Stoker gaf de zaal een korte overview van de afgelopen paar jaar en vertelde hoe e.e.a. met fris elan weer ingezet was een klein jaar geleden. Zo vond het gemeenteraadsverkiezingen-lijsttrekkersdebat in de ZAM dit voorjaar plaats en was BBD weer actief online. 

Read More

Debat 2018

De Gemeenteraadsverkiezingen 2022 komen er aan en wel op 16 maart. Een week eerder op woensdag 9 maart organiseren we een verkiezingsdebat waar ongeveer alle Zeister politieke partijen bij aanwezig zullen zijn. Dit hebben we de voorgaande edities ook gedaan. Weten zij wat er speelt in onze wijk? Wat willen we van hen weten? Wat zijn de plannen? Komt er een windmolenpark in het parkje voor de Sions-kerk? Je komt er achter door erbij te zijn!

Nu de voormalige ZAM-garage weg gaat was de huidige bewoner, dealer Henri & Herman zo aardig om de locatie beschikbaar te stellen. Een tijdelijk ontmoetingscentrum om te proberen. Wij maken het mogelijk!

Read More

Zo vlak voor de zomervakantie is weer de nieuwe Dichterbij op de mat gevallen. Mocht je hem (nog) niet ontvangen hebben, hier is de link naar de digitale versie. Met een heleboel interessante onderwerpen, waaronder  het kunstwerk op het van Lennepplein. Op 23 juni heeft wethouder Varkevisser deze kunstwerken (folly en bank) feestelijk onthuld. Kinderen van dagbehandelingcentrum voor meervoudig complex gehandicapte kinderen de Zonnering (hoek Nicolaas Beetslaan – Jacob van Lennepplein) lieten ballonnen op. Het B.B.D. bestuur was door het wijkteam -Noord hiervoor uitgenodigd.

Rond het bestemmingsplan Sanatoriumbos is veel te doen geweest en na het raadsbesluit van 18 februari j.l. ( zie verslag raadsvergadering 16 februari) blijft er nog veel te doen. In deze raadsvergadering is besloten dat het bestemmingsplan wordt goedgekeurd (sic!), maar er zijn wel twee moties aangenomen. De eerste motie was ingediend door CDA, VVD, PvdA en GroenLinks om samen met bewoners en bewonersvereninging een onderzoek te starten naar het effect van de afsluiting (“de knip”) van de Thorbeckelaan. Hierbij kan een proefafsluiting toegepast worden om de werkelijke situatie na realisatie van het Buurtschap zo dicht mogelijk te benaderen. De B.O.G.D. zal dit zeer nauw gaan volgen  en onze voorzitter Hildebrand Stoker is hierover door de Nieuwsbode geinterviewd (“Knip eerst op proef“). De tweede motie was geïnitieerd door D66 en Leefbaar Zeist en betrof de herplantingsplicht voor de bomen die niet onder de Boswet vallen.

Tevens is in dezelfde raadsvergadering duidelijk gebleken dat het overleg met de B.O.G.D. door de gemeente en wethouder zeer slecht is opgepakt na een eerdere motie van het CDA en Seyst.nu om hier gevolg aan te geven. Er was zelfs een interpellatie van het CDA in de raadsvergaderin van 16 februari om haar ongenoegen te uiten over het serieus betrekken van de burger en het nalaten van uitvoering van de motie, waarover eveneens door de Nieuwsbode is bericht (“Overleg laat op gang“).

Raad_van_State

Op 14 januari j.l. heeft de B.O.G.D. samen met de stichting Stichting Milieuzorg Zeist en omstreken, de stichting Stichting Behoud Sanatoriumbos Zeist en vertegenwoordiging van bewoners Patijnlaan  e.o.  (de zg. appellanten) de gang gemaakt naar de Raad van State.  Gemeente, provincie, Seyster Veste en Stichting Reinaerde waren zwaar vertegenwoordigd in persoon en door hun advocaten. Enkele dagen voor de zitting had de RvS alle partijen erop gewezen dat zij wellicht niet bevoegd was onder de huidige Wro om over de coordinatieregeling een uitspraak te doen. Tijdens de zitting bleek dat gemeente en direct bij het Buurtschap betrokken partijen er alle belang bij hadden om de procedure zo snel mogelijk af te ronden. Alle appellanten drongen aan op een zorgvuldige behandeling van deze zaak en indien dit zou blijken, volgens de wet terugverwezen te moeten worden naar de rechtbank. Op 3 februari heeft de RvS uitspraak gedaan dat zij zich niet bevoegd acht en het verweer van gemeente en de advocaten van Sester Veste/Reinaerde niet ontvankelijk verklaard. Het is nu aan de gemeente en gemeenteraad om de implicaties van deze beslissing te beoordelen en vervolgstappen te bepalen. Wordt vervolgd…