Rond het bestemmingsplan Sanatoriumbos is veel te doen geweest en na het raadsbesluit van 18 februari j.l. ( zie verslag raadsvergadering 16 februari) blijft er nog veel te doen. In deze raadsvergadering is besloten dat het bestemmingsplan wordt goedgekeurd (sic!), maar er zijn wel twee moties aangenomen. De eerste motie was ingediend door CDA, VVD, PvdA en GroenLinks om samen met bewoners en bewonersvereninging een onderzoek te starten naar het effect van de afsluiting (“de knip”) van de Thorbeckelaan. Hierbij kan een proefafsluiting toegepast worden om de werkelijke situatie na realisatie van het Buurtschap zo dicht mogelijk te benaderen. De B.O.G.D. zal dit zeer nauw gaan volgen  en onze voorzitter Hildebrand Stoker is hierover door de Nieuwsbode geinterviewd (“Knip eerst op proef“). De tweede motie was geïnitieerd door D66 en Leefbaar Zeist en betrof de herplantingsplicht voor de bomen die niet onder de Boswet vallen.

Tevens is in dezelfde raadsvergadering duidelijk gebleken dat het overleg met de B.O.G.D. door de gemeente en wethouder zeer slecht is opgepakt na een eerdere motie van het CDA en Seyst.nu om hier gevolg aan te geven. Er was zelfs een interpellatie van het CDA in de raadsvergaderin van 16 februari om haar ongenoegen te uiten over het serieus betrekken van de burger en het nalaten van uitvoering van de motie, waarover eveneens door de Nieuwsbode is bericht (“Overleg laat op gang“).

Raad_van_State

Op 14 januari j.l. heeft de B.O.G.D. samen met de stichting Stichting Milieuzorg Zeist en omstreken, de stichting Stichting Behoud Sanatoriumbos Zeist en vertegenwoordiging van bewoners Patijnlaan  e.o.  (de zg. appellanten) de gang gemaakt naar de Raad van State.  Gemeente, provincie, Seyster Veste en Stichting Reinaerde waren zwaar vertegenwoordigd in persoon en door hun advocaten. Enkele dagen voor de zitting had de RvS alle partijen erop gewezen dat zij wellicht niet bevoegd was onder de huidige Wro om over de coordinatieregeling een uitspraak te doen. Tijdens de zitting bleek dat gemeente en direct bij het Buurtschap betrokken partijen er alle belang bij hadden om de procedure zo snel mogelijk af te ronden. Alle appellanten drongen aan op een zorgvuldige behandeling van deze zaak en indien dit zou blijken, volgens de wet terugverwezen te moeten worden naar de rechtbank. Op 3 februari heeft de RvS uitspraak gedaan dat zij zich niet bevoegd acht en het verweer van gemeente en de advocaten van Sester Veste/Reinaerde niet ontvankelijk verklaard. Het is nu aan de gemeente en gemeenteraad om de implicaties van deze beslissing te beoordelen en vervolgstappen te bepalen. Wordt vervolgd…