Raad_van_State

Op 14 januari j.l. heeft de B.O.G.D. samen met de stichting Stichting Milieuzorg Zeist en omstreken, de stichting Stichting Behoud Sanatoriumbos Zeist en vertegenwoordiging van bewoners Patijnlaan  e.o.  (de zg. appellanten) de gang gemaakt naar de Raad van State.  Gemeente, provincie, Seyster Veste en Stichting Reinaerde waren zwaar vertegenwoordigd in persoon en door hun advocaten. Enkele dagen voor de zitting had de RvS alle partijen erop gewezen dat zij wellicht niet bevoegd was onder de huidige Wro om over de coordinatieregeling een uitspraak te doen. Tijdens de zitting bleek dat gemeente en direct bij het Buurtschap betrokken partijen er alle belang bij hadden om de procedure zo snel mogelijk af te ronden. Alle appellanten drongen aan op een zorgvuldige behandeling van deze zaak en indien dit zou blijken, volgens de wet terugverwezen te moeten worden naar de rechtbank. Op 3 februari heeft de RvS uitspraak gedaan dat zij zich niet bevoegd acht en het verweer van gemeente en de advocaten van Sester Veste/Reinaerde niet ontvankelijk verklaard. Het is nu aan de gemeente en gemeenteraad om de implicaties van deze beslissing te beoordelen en vervolgstappen te bepalen. Wordt vervolgd…