Update januari 2022

3 januari is er vanuit de Gemeent een update gedaan met de plannen.

E.e.a. is alvast hier te lezen: https://www.zeist.nl/projecten/projectenoverzicht/gebiedsvisie-utrechtseweg-noord

Meer info vanuit ons volgt later.

Wat vooraf ging: Gebiedsvisie en nieuwe bestemmingsplannen

Al vanaf 2015 voeren de vertegenwoordigers van de terreinen van RaboFacet, TNO en detentiecentrum Eikenstein overleg met de buurtvereniging en drie belanghebbende partijen, te weten Stichting Milieuzorg Zeist e.o., Stichting Natuurlijk Zeist-West en Stichting Beter Zeist.

Op 16 november 2016 organiseerde de BBD een bijeenkomst in het Kunstenhuis om alle bewoners te informeren over de voortgang van de overleggen. De vertegenwoordigers van de terreinen zijn die avond allen aanwezig, evenals een aantal raadsleden en twee wethouders. De belangstelling is groot; er zijn over de 100 bewoners naar deze bijeenkomst gekomen.

In 2017 belegde de gemeente Zeist vier bijeenkomsten met particperende belanghebbende bewoners en partijen zoals de drie eerder genoemde. In de participatiegroep van circa 45 mensen nemen Juliet de Barbanson en Pascal Lunshof deel namens de BBD.
Op 12 december 2017 nam de gemeenteraad de gebiedsvisie aan, helaas zonder het amendement aan te nemen dat de hoogte van de nieuwbouw moet bepalen tot maximaal gelijke hoogte aan het monumentale pand van Eikenstein.

Participatieproces

Het woord ‘participatie’ heeft verschillende verwachtingen gewekt die niet zijn uitgekomen. De vier bijeenkomsten zijn niet erg plezierig verlopen doordat de gemeente nauwelijks ruimte geeft aan ideeën uit de groep. Vanaf het begin van de bijeenkomsten weigert de gemeente te praten over het te volgen proces. Daardoor heeft de groep niet echt het gevoel dat er werkelijk geluisterd wordt naar de inbreng. Er heeft nauwelijks discussie plaatsgevonden. De gemeente heeft ook geen toelichting gegeven op de afwegingen die uiteindelijk zijn gemaakt. BBD hoopt dat de leerpunten uit dit proces door de gemeente daadwerkelijk worden opgepakt en dat de werkwijze wordt aangepast voor volgende trajecten.

Eindversie en ingebrachte punten

Het bureau OKRA heeft een vertaling gemaakt van alle verschillende inbreng en op 4 oktober 2017 werd het conceptrapport overhandigd aan wethouder Jansen. Omdat het conceptrapport van 98 pagina’s pas twee dagen tevoren is rondgezonden, is er nog een laatste ‘veeg’-notitie opgesteld. BBD heeft, in samenwerking met de Stichting Beter Zeist, Stichting Milieuzorg Zeist en de vereniging Werkgroep natuurlijk Zeist West, alle fouten eruit gehaald. Van onze ingebrachte punten is, tot onze tevredenheid, het merendeel in de Gebiedsvisie overgenomen.

Discussie over bouwhoogte

Er blijft nog een discussiepunt ten aanzien van de aangeduide bouwhoogten. In het rapport is een kaartje opgenomen dat niet in het overleg ingebracht of besproken is. De aanduiding op dat kaartje geeft aan dat de bouwhoogte naar zes verdiepingen kan gaan op locatie Eikenstein, terwijl in de groep steeds is gesproken over het aanhouden van de (lagere) hoogte van het bestaande gebouw.

Wethouder Jansen geeft in het Ronde Tafeloverleg van 9 november aan, dat de groenzone behouden blijft (de bouwzone schuift dus naar het middenterrein op) en de groenstructuur leidend is. Over de bouwhoogte verwijst hij naar de woonvisie en de gemeenteraad die hierover nog moet beslissen.

Wijzigen bestemmingsplan – van kantoor naar wonen

Er is intussen weer overleg met BPD Ontwikkeling bv, de projectontwikkelaar van het RABOFacet-terrein, ter voorbereiding van het bestemmingsplan. De invulling van het gebied gaat nog even tijd kosten, want nu komt het aan op de details. Het zijn constructieve gesprekken. BBD heeft dus vertrouwen in de totstandkoming van een mooi plan.